Hoogbegaafdheid

Ontwikkelingen beleid meer- en hoogbegaafdheid

Als de dag van…!

Het lijkt als de dag van gisteren dat er geschreven is over de ontwikkelingen van 2021, maar het inmiddels toch echt voorjaar 2022! Hoog tijd om weer goed te bekijken en weer te geven waar we staan rondom ontwikkelingen en het beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid van dit samenwerkingsverband!

Ontwikkelingen beleid meer- en hoogbegaafdheid

Inmiddels is het een goede gewoonte om jaarlijks in het voorjaar weer te geven wat er gebeurt binnen het SWV op het gebied van hoogbegaafdheid/ talentontwikkeling. Dit voorjaar dus niet anders.

Voorjaar 2023

 • Studiemiddag doorgaande lijn PO-VO
  Wat was het een drukke boel in de Storm te Winterswijk september 2022. Ruim 170 mensen uit het PO en VO waren aanwezig voor de eerste studiemiddag Talentontwikkeling, doorgaande lijn PO/VO. Met recht kunnen we zeggen de eerste, want voor komend 6 september staat de tweede gepland. Dit keer in het GKC te Winterswijk met als overkoepelend thema: kansengelijkheid
 • Het screeningsinstrument
  Het instrument is klaar en de scholen hebben dit schooljaar de mogelijkheid hiermee aan de gang te gaan.
 • De lessenreeks
  Afgelopen november was het zover; de presentatie van de lessenreeks ‘Zelfkennis en Lichaamsbewustzijn’. Ruim 50 mensen waren aanwezig tijdens deze feestelijke middag. Inmiddels kunnen de makers zeggen dat al ruim de helft van de reeks verkocht is. Info via lessenreeks@swvslingeberkel.nl
 • The Backcorner
  Qua opzet is the Backcorner dit jaar veranderd. Van een regioactiviteit naar een schools event. Op verschillende scholen zijn bijeenkomsten geweest waarin de jongeren elkaar tijdens een leuke middag ontmoetten. Het doel is dat elke school komend schooljaar een eigen actieve  the Backcornergroep heeft.
 • De Slinge-Berkel academie
  Voor en door medewerkers van het V(S)O, waarin middels workshops diverse uiteenlopende onderwerpen voorbij zijn gekomen en nog gaan komen. Inmiddels is duidelijk dat ook komend schooljaar de academie zijn doorgang vindt. Binnen de academie onderwerpen over Talentontwikkeling en begaafdheid.
 • Trainingen
  Vanuit het SWV wordt training gegeven bij het PPJ, verschillende VO-scholen en Sotog. Doel is kennisvergroting rondom HB. Denkend hierbij aan algemene kennis, maar ook meer specifiek op gebied van bijvoorbeeld onderpresteren, talentontwikkeling en executieve vaardigheden.
 • Good Practises
  Het besef: je hoeft niet telkens het wiel zelf uit te vinden. Daarom participeert dit SWV in de landelijke netwerkbijeenkomsten HB. Door te delen, leert men van elkaar en voedt men elkaar met nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
 • Oprichting Werkgroep Talent en (hoog)begaafdheid
  Om de aandacht voor talent en begaafdheid actief en structureel te houden richt het SWV een werkgroep op. Hierin steeds een afvaardiging van de deelnemende V(S)O-scholen. Voorjaar 23 is voor het tot stand komen, zodat in schooljaar 23-24 deze werkgroep actief aan de slag kan; leren van elkaar, verduurzaming beleid, uitwisseling staan onder andere op de agenda.
 • Intervisie
  Helpen en ondersteunen van elkaar; daar komt de S van het Samenwerkingsverband terug. Afgelopen schooljaar was er 6 keer ruimte voor een intervisiebijeenkomst binnen de groep talentbegeleiders, waarin op anonieme wijze casussen worden ingebracht. Na afloop van elk moment was de unanieme uitspraak van de inbrenger: ‘hier kan ik mee verder, heb weer nieuwe ideeën en die neem ik mee terug!’. Daar is het ook om te doen en hiermee gaat het SWV door.
 • Themabijeenkomsten
  Voor de groep talentbegeleiders worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarin ze nabij met een interessant thema in aanraking komen. Hiermee wordt komend schooljaar doorgegaan.
 • Hoe verder?
  PO en VO buigen zich hier gezamenlijk over en gaan dit vormgeven in een gezamenlijk plan, dat in het najaar zijn contouren laat zien.

Voorjaar 2022

 • SWV Slinge-Berkel deelt uit!
  Maar liefst twee keer is er vanuit het SWV een interessant boek naar de talentbegeleiders van de scholen gegaan. In september 2021 ging het om het boek; ‘Hoe dan?!’. Een boek vol praktische tips rondom de ononderbroken ontwikkeling en ontwikkelingskansen voor hoogbegaafde leerlingen. Binnen de dienst van de ambulante begeleiding is veel expertise; een van de collega’s heeft deze expertise zelfs omgezet in een boek: ‘Help! Puberproblemen’. Wederom vol praktische tips en helder beschreven! De orthopedagogen en ambulant begeleiders hebben een exemplaar ontvangen!
 • Studiemiddag doorgaande lijn PO-VO
  Vorig jaar al over geschreven; een paar keer verschoven, maar nu staat het eindelijk vast op de kalender; dinsdagmiddag 6 september 2022 is het zover! Een studiemiddag voor mensen van het PO en het VO om de doorgaande lijn goed te bekijken; wat houdt die lijn in voor het PO en VO? Met de opbrengsten gaat de talentgroep PO-VO aan de gang.
 • Talentbegeleiders
  Het jaar 2021 heeft voor alle deelnemende scholen weer één of meer nieuwe talentbegeleiders opgeleverd. Wat een geweldige groep betrokken vakmensen die zich enorm hebben ingezet en vele uren in de opleiding gestoken! Met deze en vorige ronde hebben de VO en VSO-scholen bekwame talentbegeleiders in de eigen scholen die voor ondersteuning, ontwikkeling  en hulp ingezet worden
 • De gevorderdere talentbegeleiders en tweedaagses
  Enkele talentbegeleiders en alle gevorderde talentbegeleiders hebben met een landelijke groep op verschillende plekken in het land gekeken. Erg interessante dagen waarop met leerlingen gesproken is, werkwijzen bekeken, vele ideeën opgedaan en die meegenomen naar deze regio om verder ontwikkeld te worden.
 • Hoe zit het met het screeningsinstrument?
  Verheugd kunnen we zeggen dat dit de laatste hand krijgt in april! Daarnaast is er al een volledig tijdspad ingericht waardoor de talenbegeleiders ermee aan de slag gaan ten behoeve van het komend schooljaar.
 • Meer onderwerpen in de lessenreeks!
  Wat krijg je als een groepje enthousiaste talentbegeleiders bij elkaar zit? Een sterk uitbreidende lessenreeks! Afgelopen jaar is het aangevuld met lessen rondom motivatie, concentratie, breinleren, emotie en veerkracht. Uniek is hier de samenwerking tussen het samenwerkgingsverband met collega’s van het Assinklyceum en VSO de Isselborgh. Om de reeks meer handzaam te laten zijn is qua vorm gekozen voor een docentenhandleiding en een werkboek. Het doel is dat de scholen van het SWV dit komend schooljaar kunnen gaan inzetten en … het wordt voor deze scholen gratis ter beschikking gesteld! Meer info volgt binnenkort!
 • The Backcorner
  dat is wat je krijgt wanneer het Staringcollege, het Assinklyceum, het Marianum, het Gerrit Komrijcollege en het Schaersvoorde samenwerken; een peer-project voor de jongeren in de bovenbouw van het VO. Naast het voltooien van een escaperoom, is het jongerencentrum in Lochem bezocht, bovendien een digitaal avontuur aangegaan met het rijksmuseum Twente, volop kabaal gemaakt met een djembé-workshop en ook voor dit jaar staan er activiteiten op de planning. Er wordt in de ontwikkeling nog volop gezocht naar een goede werkwijze, maar dat houdt het samenkomen niet tegen!
 • Een routekaart
  De samenwerkingsverbanden PO en VO werken hierin samen met het PPJ (een samenwerking van vier gemeenten Berkelland, Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk). Waar kun je terecht wanneer je (opvoed) vragen hebt rondom het hoogbegaafde kind of jongere? Deze routekaart geeft hierop antwoord en is te vinden op de sites van het PPJ en de SWV’s.
 • Trainingen
  V
  anuit het SWV wordt training gegeven bij het PPJ, verschillende VO-scholen en Sotog. Doel is kennisvergroting rondom HB. Denkend hierbij aan algemene kennis, maar ook meer specifiek op gebied van bijvoorbeeld onderpresteren, talentontwikkeling en executieve vaardigheden.
 • Good Practises
  H
  et besef; je hoeft niet telkens het wiel zelf uit te vinden. Daarom participeert dit SWV in de landelijke netwerkbijeenkomsten HB. Door te delen, leert men van elkaar en voedt men elkaar met nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
 • Slinge-Berkel academie
  Deze werktitel is het resultaat van de uitkomsten van de behoeftemetingen en de behoefte die er sterk is om meer expertise in de scholen te krijgen. Het scholen van en het geven van trainingen voor de scholen van het SWV. Dit wordt verrijkt met een samenwerking met Sotog en krijgt meer gestalte in het tweede deel van 2022.
 • De intervisiebijeenkomsten
  De talentbegeleiders komen drie keer per jaar bijeen om ervaringen te delen rondom hoogbegaafdheid en anonieme casussen te bespreken. Dit wordt gezien als grote meerwaarde ten aanzien van het vergroten van kennis en ervaringen. Juist de inbreng van casuïstiek draagt bij aan ‘wat houdt het nu in voor de dagelijkse praktijk?’
 • Waar willen we naar toe?
  Door naar bovenstaande en de toekomst te kijken is het goed dit vorm te geven in een beleidsdocument. Hoe willen we als SWV en V(S)O- scholen hoogbegaafdheid een nodige blijvende plek op de (beleids)kaart geven? Hiervoor is het nodig het een en ander vast te leggen voor nu en de toekomst. Dit beleidsdocument wordt dit jaar ge-updatet; klaar voor de komende jaren!

Voorjaar 2021

Afgelopen jaar heeft volop in het teken gestaan een goed en stevig vervolg te geven aan de reeds opgezette activiteiten en ontwikkelingen binnen en rond meer- en hoogbegaafdheid. Op verschillende fronten is vanaf de start ingezet en dit heeft een steviger basis gekregen en daarnaast zijn er ook nieuwe activiteiten opgezet. Hoewel afgelopen jaar natuurlijk voor een gedeelte in het teken stond van de situatie rondom Corona, is sterk het beeld geweest door te gaan. Het gaat immers om de leerling.

In de herfst van 2020 is een grote werkconferentie in Lochem georganiseerd voor de scholen behorende bij het samenwerkingsverband, waarbij verder is gegaan ten aanzien van de realisatie van het vergroten van expertise, scholing en training. Hierbij is gesteld dat scholen zich ten doel stellen te komen tot verdere implementatie en uitwerking van beleid en ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid binnen de eigen school, waarbij de eigen situatie ook gemonitord kan worden.

Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat inmiddels 13 nieuwe talentbegeleiders worden opgeleid door Novilo/VO op niveau. Zij zijn gestart in maart 2021. Verder hebben de eerder genoemde vijf personen inmiddels de gevorderden opleiding met goed resultaat afgesloten!

De stand van zaken op dit moment

 • Werkgroep Talent in samenwerking met SWV Oost-Achterhoek is bezig met het organiseren van een studiemiddag doorgaande lijn PO-VO
 • Uitbouwen contacten met SWV IJssel-Berkel
 • Start volgende opleiding basis talentbegeleider; maart 2021
 • 5 geslaagden aan de gevorderden opleiding
 • Voortgang met de intervisiegroep, waarbij als extra speerpunt is het ontwikkeling van een handig screenings- en signaleringsinstrument; concreet in te zetten op de VO-scholen
 • Uitbouwen ontwikkelingen ten aanzien van onderpresteren en de executieve vaardigheden
 • Realisatie  en het door ontwikkelen van ‘the Backcorner’ (voorheen HB-café); 5 reguliere VO-scholen zijn hierin vertegenwoordigd; het Staring College, Schaersvoorde, het Assink Lyceum, het Gerrit Komrijcollege en het Marianum. De eerste bijeenkomsten zijn geweest en dit schooljaar staan nog twee activiteiten op de planning.
 • Naast behoeftemetingen (eerder genoemd als nulmetingen) op het Staring College en het Marianum, zijn inmiddels ook behoeftemetingen uitgevoerd op Schaersvoorde, het Gerrit Komrijcollege en het Assink Lyceum. Uitkomsten worden in voorjaar 2021 verwacht. Hieruit vloeien activiteiten voort die vanuit het samenwerkingsverband worden doorontwikkeld en uitgevoerd, alsmede ook activiteiten die binnen de eigen school realiseerbaar zijn.
 • Er is een lessenreeks ‘zelfkennis en lichaamsbewustzijn’ ontwikkeld, waarmee scholen van het samenwerkingsverband aan de slag kunnen gaan. Hierin een dertigtal lessen op gebied van mindset, lichaamsbewustwording, executieve functies, gedrag en verstand en leerstrategieën. Inmiddels hebben het Assink Lyceum, VSO de Isselborgh, Schaersvoorde en het Gerrit Komrijcollege een introductie hierin gehad. VSO de Isselborgh is ondertussen gestart met de lessenreeks.
 • Binnen het Preventieplatform  van de vier gemeenten (Berkelland, Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk) is er samen met  SWV Slinge-Berkel en  SWV Oost-Achterhoek beleid in ontwikkeling en wordt onder andere ingezet op opbouwen van expertise binnen (jeugd)organisaties.

Uiteraard blijft alle expertise die door het samenwerkingsverband is en wordt opgebouwd beschikbaar voor alle scholen, zodat uitval van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt voorkomen. Daarnaast worden ook ontwikkelingen van hoogbegaafdheid bij andere SWV PO en VO in onze regio gevolgd. Ook blijft SWV Slinge-Berkel  participeren in de landelijke netwerkbijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden rondom hoogbegaafdheid.

Voor meer info is Bernadet Putto als projectleider hoogbegaafdheidsontwikkeling beschikbaar voor informatie en/of vragen: b.putto@swvslingeberkel.nl of 06-13628017. Zij werkt hierin nauw samen met Ton Edelbroek, directeur samenwerkingsverband.

Voorjaar 2020

Sinds een aantal jaren werken het SWV Slinge-Berkel VO en het SWV Oost Achterhoek PO samen in de werkgroep Talent. Vanuit deze werkgroep is eind 2017 een druk bezochte studiedag rondom Herkennen en Erkennen van Hoogbegaafdheid georganiseerd.
In het schooljaar 2018-2019 zijn 14 SWV Slinge-Berkel medewerkers succesvol opgeleid als Talentbegeleider. Vijf van hen volgen schooljaar 2019-2020 de gevorderden opleiding. Beide opleidingen zijn verzorgd door Novilo/VO op Niveau.

Binnen de werkgroep Talent zijn afspraken gemaakt over een goede aansluiting van hoogbegaafde leerlingen van basis naar voortgezet onderwijs. Tevens is en wordt vanuit het SWV Slinge-Berkel een docent voor een aantal uren ingezet bij de HB-groep van de Da Vinci-school (PO).

December 2019 heeft het ministerie van onderwijs een vierjarige subsidie aan ons SWV toegekend om het beleid rondom hoogbegaafdheid verder te ontwikkelen. De subsidie is toegekend op basis van cofinanciering door de scholen. Bernadet Putto werkt hierbij nauw samen met de directeur SWV Ton Edelbroek; SG Marianum in Groenlo is pilotschool. Bernadet is binnen SWV Slinge-Berkel projectleider hoogbegaafdheidsontwikkeling. Zij is te bereiken op het nummer: 06-13628017 of per mail: b.putto@swvslingeberkel.nl.

De stand van zaken op dit moment (voorjaar 2020)

 • werkgroep Talent actief met SWV PO Oost Achterhoek
 • aansluiting met SWV PO IJssel-Berkel in ontwikkeling
 • 14 mensen succesvol opgeleid tot talentbegeleider
 • 5 mensen in gevorderdenopleiding
 • intervisiegroep HB opgericht en actief binnen SWV
 • HB-café voor HB-jongeren in ontwikkeling
 • extra trainingen worden op pilotschool Marianum Groenlo al langere tijd succesvol uitgevoerd en kunnen door andere scholen worden overgenomen.
 • op SG Marianum en SG Staring College is een nulmeting uitgevoerd, intentie is dit ook op de andere drie scholengemeenschappen, Gerrit Komrij College, Assink Lyceum en Schaersvoorde, uit te voeren.
 • op 31 maart 2020 vindt een werkbijeenkomst plaats voor de schoolleiders van onze 5 scholengemeenschappen. Deze dag is volledig gericht op de implementatie van HB op hun scholen. Een verslag van die dag wordt toegevoegd op deze website.
 • aansluiting met 4 gemeenten van de Oost Achterhoek is gerealiseerd binnen het Preventieplatform van onderwijs en gemeenten. Met de gemeenten Lochem en Haaksbergen wordt aansluiting gezocht.

Hoofdlijnen voor de komende jaren

 • Implementatie van hoogbegaafdheid op alle scholengemeenschappen van ons SWV en binnen het VSO
 • Versterken aansluiting met PO op zowel schoolniveau als op niveau SWV
 • Oprichten HB-café en peergroepen voor jongeren
 • Aansluiting bij ouders via ouderbijeenkomsten en oudertrainingen
 • Aansluiting en opbouwen van expertise rondom hoogbegaafdheid bij jeugdzorg, via de gemeenten

Uiteraard is alle expertise die door het SWV is en wordt opgebouwd beschikbaar voor alle scholen, zodat uitval van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt voorkomen. Daarnaast worden ook ontwikkelingen van hoogbegaafdheid bij andere SWV PO en VO in onze regio gevolgd. Ook participeert SWV Slinge-Berkel  in de landelijke netwerkbijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden rondom hoogbegaafdheid.

Bij onze activiteiten wordt samengewerkt met Novilo/VO op Niveau uit Utrecht, waar veel expertise aanwezig is die heel praktisch gericht is: direct toepasbaar op de scholen.

Op deze website wordt regelmatig een update toegevoegd van de ontwikkelingen.

Klik voor de laatste nieuwsbrief op deze link.