Ondersteuningsplan 2023-2027

Voor u ligt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel voor de schooljaren 2023 tot en met 2027. Het samenwerkingsverband (SWV) vormt het ‘netwerk’ voor, door en tussen 14 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Haaksbergen, Lochem, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten. Er gaan ruim 9000 leerlingen naar onze scholen voor voortgezet onderwijs. Voor al deze leerlingen geldt dat we hen (middels certificaten of een diploma) op weg willen helpen naar de volgende stap in hun ontwikkeling. Dat kan zijn een vervolgopleiding of een passende werkplek of dagbesteding. Het SWV Slinge-Berkel werkt nauw samen met jeugdzorg- en jeugdhulpverleningsinstellingen en met de jeugd (geestelijke) gezondheidszorg, zodat zowel op onderwijskundig als op systemisch gebied ondersteuning beschikbaar is. Expertise wordt zo veel mogelijk aan de voorkant, dus preventief, ingezet.

In een periode van vier jaar kan veel gebeuren. We beschikken niet over een glazen bol, weten niet hoe het ‘landschap’ in onderwijs en ondersteuning in de loop van deze planperiode aan verandering onderhevig is. Zo hadden we gedurende de plannenmakerij – voorafgaand aan het vorige ondersteuningsplan – nooit bedacht dat we wel eens met een pandemie, schoolsluitingen en reparatieprogramma’s van doen zouden kunnen krijgen. Ook de oorlog in Oekraïne heeft een behoorlijke impact, evenals de actuele personele krapte en de maatschappelijke druk op het bestel. Van alle jongeren tot 18 jaar is 13% aangewezen op een vorm van jeugdzorg (bron: CBS over 2021) en zijn het vooral de meiden die behoorlijk wat stress ervaren rondom het presteren op de middelbare school. Zet deze trend zich door? Kunnen we het tij keren of zullen we dit als nieuwe realiteit moeten zien? Wat betekent dit dan voor het samenwerkingsverband en de behoefte aan ondersteuning?

In onze regio zal ook de komende jaren tot naar verwachting 2030 het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs verder afnemen (bron: MOOZ, april 2022) en verwachten we voorlopig niet dat het deelnamepercentage VSO zal dalen. Verschuivingen binnen de regio en net over de grenzen van de regio (Zutphen) kunnen daarnaast effect hebben.

In ons samenwerkingsverband gaan er veel zaken goed! In onze landelijke en dunbevolkte regio kunnen we beschikken over behoorlijk wat voorzieningen die maken dat weinig leerlingen verstoken blijven van onderwijs. Ook wanneer het moeilijk is om een passende plek voor een leerling te vinden proberen we het mogelijk te maken. De regio Achterhoek ‘scoort’ in het land en staat op plek twee met het minst aantal thuiszittende leerplichtige leerlingen. Op onze scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs is er veel aandacht voor leerlingen die in hun ondersteuning een aanvullende behoefte kennen. De aandacht voor hoogbegaafde leerlingen is inmiddels behoorlijk verankerd op de scholen en ook deze leerlingen worden gezien en erkend. Het doorontwikkelen van alle (speciale) scholen in ons samenwerkingsverband én het van elkaar leren om zoveel mogelijk leerlingen met een aanvullende onderwijsbehoefte thuisnabij onderwijs te kunnen laten volgen, blijft op de agenda.

In zorgvuldige samenspraak met veel verschillende mensen vanuit evenzoveel verschillende (speciale) scholen en instanties is gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Een woord van dank aan al die mensen die hun input hebben geleverd en hebben meegedacht over wat onze gezamenlijke opdracht voor de komende jaren is. Een speciaal woord van dank aan de leden van de ontwerpgroep. Zij hebben met enige regelmaat de opgehaalde input opgeschreven in strategische thema’s, uitgangspunten en doelen van kritiek voorzien. Dit maakt dat we uiteindelijk kunnen beschikken over een goed doordacht plan, dat richting geeft aan de jaarplannen die we hieruit zullen afleiden.

Onder de titel En nu samen doorpakken gaan we de komende jaren vol energie verder op de ingeslagen weg!

Arnold Maarse, directeur SWV Slinge-Berkel
Februari 2023