Toelaatbaarheid tot Voortgezet Speciaal Onderwijs

Scholen die een leerling willen plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, dienen een aanvraag in via Indigo bij de Toelaatbaarheidscommissie VSO van het samenwerkingsverband.

De Toelaatbaarheidscommissie VSO
Basisscholen en VO-scholen melden een leerling aan via Indigo.

Contactpersoon VSO
Marieke Schut
telefoon: 06 444 926 85
email: m.schut@swvslingeberkel.nl

Ondersteuningsbehoefte
Bij het bepalen van de toelaatbaarheid tot cluster 4 is de intensieve ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalend. De toelaatbaarheidscommissie VSO beoordeelt of er sprake is van ernstige belemmeringen die het functioneren in het reguliere voortgezet onderwijs onmogelijk maken. Er is daarbij sprake van sociale, emotionele en/of gedragsproblemen of een gedragsstoornis.

De Toelaatbaarheidscommissie VSO bespreekt de leerling en kan bij deze bespreking ook anderen horen/uitnodigen, bijvoorbeeld:
* ouders/verzorgers
* mentor/teamleider school
* andere betrokkenen rondom de leerling

Vervolgens neemt de Toelaatbaarheidscommissie VSO een beslissing:
* beslissing tot toelating, vaststellen tijdsduur toelaatbaarheid en vaststellen categorie VSO
* aanhouden dossier i.v.m. nader onderzoek/aanvullende informatie nodig
* ander advies of beslissing

De vergaderdata van de TLC VSO voor schooljaar 2023-2024:
2023
5 en 19 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december 2023
2024
16 en 30 januari, 6 en 27 februari,  5, 12, 19 en 26 maart, 9, 16 en 23 april, 14 en 28 mei, 11, 18 en 25 juni 2023 en 2 juli 2024
Let op: aanvragen TLV VSO kunnen tot 1 mei 2024 ingediend worden!

Leden Toelaatbaarheidscommissie VSO
De leden van de Toelaatbaarheidscommissie VSO zijn:
Arnold Maarse, directeur en voorzitter van de commissie
Anita Bieleman, orthopedagoog-generalist, ervaringsdeskundige vanuit cluster 4
Sandra Hubers, GZ-psycholoog en orthopedagoog
Marieke Schut, trajectbegeleider/secretariaat
Op afroep Vera Hummelink, orthopedagoog, ervaringsdeskundige vanuit cluster3

Cluster 1 en 2
Voor leerlingen uit cluster 1 en 2 beslist de Commissie van Onderzoek van de desbetreffende instellingen over de toelaatbaarheid (zie document Ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel).