Thuiszitters & Thuiszittersoverleg

De aanpak van thuiszitters staat of valt met het tijdig in beeld hebben van alle thuiszittende kinderen. Als samenwerkingsverband volgen we het aantal thuiszitters én versterken de preventieve aanpak.

Ook op landelijke niveau is het terugdringen van het aantal thuiszittende kinderen een belangrijk speerpunt. Zo dienen samenwerkingsverbanden elke drie maanden een overzicht van thuiszittende kinderen aan te leveren bij de Onderwijsinspectie.
De naam thuiszitters wordt gebruikt voor langdurig relatief verzuim langer dan 4 weken en voor een absoluut verzuimer (als een leerplichtige leerling niet op school is ingeschreven is er sprake van absoluut verzuim).

Welke leerling meld je aan in Indigo?
De Onderwijsinspectie onderscheidt 2 subgroepen:
2a. Langdurig relatief verzuim van 4 weken tot 3 maanden
Langdurig relatief verzuimer: is een ingeschreven leerling die langer dan 4 weken niet aanwezig is geweest op school. Bij deze groep is meer aan de hand dan een korte periode regelmatig spijbelen.
2b. Langdurig relatief verzuim langer dan 3 maanden

Let op
Vrijstellingen: kinderen die over een vrijstelling beschikken aanmelden in Indigo (vrijstellingsbrief als bijlage toevoegen of in het dossier geldigheid vrijstelling aangeven).

 

Thuiszittersoverleg SWV Slinge-Berkel

De inspectie heeft vastgelegd dat er in ieder SWV een thuiszittersoverleg op samenwerkingsverbandniveau moet worden georganiseerd. Met als doel het verder terugdringen van het aantal thuiszitters.
Het thuiszittersoverleg richt zich op alle leerlingen die absoluut/ langdurig relatief verzuimen of om andere redenen geen onderwijs krijgen. Zowel regulier VO als speciaal VO.
Speerpunt van het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel (SWV) en Passend Onderwijs is dat er geen thuiszittende leerlingen zijn. Tijdens het thuiszittersoverleg worden met alle betrokken partijen, zoals ouders, school, leerplicht, hulpverleners enz. afspraken gemaakt over het te volgen traject van de jongere, gericht op terugkeer naar onderwijs. Tevens worden evaluatiemomenten vastgelegd waar op de voortgang en de resultaten worden besproken.

Organisatie

De afgelopen jaren heeft het thuiszittersoverleg plaats gevonden binnen de toelaatbaarheidscommissie VSO. Hier vinden naast gesprekken over de toelaatbaarheid tot het VSO, ook adviesgesprekken plaats. Binnen deze commissie is expertise vanuit het VO en VSO cluster 3 en 4 gebundeld, zodat met een brede blik naar iedere casus gekeken kan worden. Zo nodig kan een beroep gedaan worden op de expertise van een jeugdarts, jeugdmaatschappelijk werker of een andere deskundige.

Alle scholen van SWV Slinge-Berkel werken comfort het Regionaal Verzuim Protocol Achterhoek, dat is ondertekend door alle schoolbesturen van PO, VO, VSO en MBO en door alle wethouders van onderwijs van alle Achterhoekse gemeenten.

Doelen

 • Terugleiden naar onderwijs van leerlingen die thuiszitten. Vinden van een passende onderwijsplek, meedenken in oplossingen.
 • Afname van het aantal thuiszitters en afname tijdsduur dat leerlingen thuiszitten.
 • Inzicht in de aard en omvang van de doelgroep, de inhoud van de problematiek en eventuele trends en patronen in de casuïstiek.

Criteria

 • Ondanks ingezette interventies wordt er geen voortgang verandering geboekt.
 • Afweging vrijstelling.
 • Patstelling betrokkenen.

Werkwijze

Het thuiszittersoverleg is multidisciplinair. Hier worden gezamenlijke afspraken gemaakt. Er wordt een regisseur aangewezen die de voortgang bewaakt en rapportage verzorgt naar alle partijen.

 • Actuele rapportage (stand van zaken ) van school, MDO verslag, verslag van betrokken partijen (historie van de leerling).
 • Integrale aanpak; betrekken van leerling, ouders/ verzorgers, school, leerplichtambtenaar, jeugdconsulent, zorgpartners (betrokken instanties)
 • Oplossingsgericht denken/ handelen en werken
 • Afspraken vastleggen.
 • Periodiek evalueren van werkzaamheden, afspraken en voortgang.

Het  thuiszitteroverleg van SWV Slinge-Berkel rapporteert tweemaal per jaar de schoolbesturen en gemeenten over de knelpunten en aantallen rond de thuiszittende leerlingen.

De thuiszitterstafel houdt een actuele lijst bij met alle regionale thuiszitters. Deze lijst  wordt uitgewisseld met leerplichtambtenaren (informatie: reden van thuiszitten, de omvang, trends en patronen, de afspraken rondom de aanpak).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen

 • De ouders/ opvoeders dragen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun  kind.
 • De schoolbesturen en gemeenten (jeugdzorg, WMO, leerplicht) hebben ieder een wettelijke zorgplicht en zorgen voor een goede uitvoering hiervan.

Wie kan een bespreking in het thuiszittersoverleg aanvragen

 • School (zorgcoördinator, orthopedagoog, enz.)
 • Ouder(s) / opvoeders en leerling
 • Leerplichtambtenaar
 • SWV aan de hand van de thuiszitterslijst.

De volgende expertises zijn o.a. betrokken bij de leerling:

 • Ouders/ opvoeders en leerling
 • School: orthopedagoog (altijd), zorgcoördinator, ambulant begeleider, jeugdmaatschappelijk werker
 • Leerplichtambtenaar, eventueel onderwijszorgconsulent
 • Hulpverlening
 • Jeugdarts

Er ligt een plan van aanpak met eventuele onderzoeken (b.v. WISC, persoonlijkheidsonderzoek).

 • Organisatie van het thuiszittersoverleg
 • Vanuit het Samenwerkingsverband:
 • Directeur / adjunct-directeur (voorzitter)
 • Trajectbegeleider onderwijszorgarrangement (Mieke Eskes)
 • Orthopedagoog (VO en/of  VSO)
 • Jeugdarts GGD (op afroep)

Frequentie

Het thuiszittersoverleg is geïntegreerd in de toelaatbaarheidscommissie VSO.

Doorzettingsmacht: het ministerie wil dat in alle SWV afspraken worden gemaakt over doorzettingsmacht. Deze doorzettingsmacht wordt hoogstwaarschijnlijk wettelijk vastgelegd. Het bestuur van SWV Slinge-Berkel heeft nog geen beslissing genomen ten aanzien van het organiseren en uitvoeren van deze doorzettingsmacht.

Verzuim en acties school

Meer dan 4 x verzuim in 3 maanden of meer dan 60 uur: de zorgcoördinator organiseert een gesprek met de ouders en leerling.

Mogelijkheden:

 1. Ouders/ leerling vertellen dat verzuim komt door ziekte, angsten depressieve gevoelens; zorgcoördinator schakelt jeugdarts GGD in.
 2. Ouders/ leerling vertellen dat motivatie het grootste probleem is; zorgcoördinator schakelt leerplichtambtenaar in.
 3. Ouders/ leerling vertellen dat problemen thuis de belangrijkste reden van verzuim is; zorgcoördinator/ jeugdmaatschappelijk werker schakelt buurt/ wijk ondersteuningsteam in.

Binnen 2 weken na bovenstaand gesprek is er een vervolggesprek tussen ouders, leerling, zorgcoördinator en ingeschakelde functionaris. Hier wordt het traject uitgezet, gericht op terugkeer in onderwijs. Vanuit het interne zorgteam kan hierbij een orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werken en/of ambulant begeleider worden ingeschakeld. Inmiddels is een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd en resultaten worden gemonitord.

Wanneer bovenstaande geen resultaten oplevert wordt de leerling binnen twee maanden na het eerste ouder/ leerling gesprek aangemeld voor het thuiszittersoverleg.

Definitie en uitgangspunten Inspectie over verzuimers/thuiszitters.

De inspectie onderscheidt 4 groepen verzuimers

 1. Relatief verzuimer is een leerling die op een school staat ingeschreven en ongeoorloofd afwezig is (spijbelt). Scholen moeten dit verzuim aan DUO melden als leerlingen meer dan 16 keer in 4 weken ongeoorloofd hebben verzuimd.
 2. Langdurig relatief verzuimer: is een ingeschreven leerling die langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt. Bij deze groep is meer aan de hand dan een korte periode regelmatig spijbelen.

Deze kinderen volgen langdurig geen of weinig onderwijs. Inspectie onderscheidt twee subgroepen:

 1. langdurig relatief verzuim van 4 weken tot 3 maanden
 2. langdurig relatief verzuim langer dan 3 maanden
 3. Absoluut verzuimer is sprake als een leer- of kwalificatie plichtige jongere niet op een school is ingeschreven. Al vanaf de eerste dag dat een leerplichtige jongere niet op een school is ingeschreven, is sprake van absoluut verzuim, ongeacht de duur van het absoluut verzuim

De naam thuiszitters wordt gebruikt voor langdurig relatief verzuim langer dan 4 weken en voor absoluut verzuimer (groepen 2a, 2b en 3).
Vrijstellingen: kinderen die over een vrijstelling beschikken zijn geoorloofd afwezig.