Visie, missie en ambitie

Wat zegt de wet?
In artikel 17a, lid 2 wordt het volgende doel omschreven:
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Missie
De leerling is altijd het uitgangspunt. Dit betekent dat het SWV Slinge-Berkel iedere leerling in ons gebied het best passende onderwijs biedt. Iedere school stelt zijn expertise hiertoe beschikbaar. Door schooloverstijgend te werken, zetten wij onze gezamenlijke expertise en middelen zo efficiƫnt mogelijk in om de hoogst mogelijke kwaliteit van (passend) onderwijs te bereiken en te behouden.

Visie
Binnen het SWV dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken met betrekking tot de samenwerking. Iedere school draagt vanuit haar kracht en specialisme bij aan de (groei van de) kwaliteit van het collectief. Signalen worden snel opgepakt en leiden daardoor tot snelle acties, waarbij de juiste binnen het SWV beschikbare expertise optimaal wordt benut. Door het uitvoeren en monitoren van deze preventieve handelingen wordt complexiteit van problematiek zoveel mogelijk voorkomen. De bundeling van deze krachten levert toegevoegde waarde op in de vorm van synergie. Ouders zijn volwaardig partner. Met hen en met de afleverende scholen wordt transparant samengewerkt. De scholen van het SWV verzorgen tenminste de vastgestelde basisondersteuning. Het ontwikkelingsperspectief is tijdig met ouders en leerling vastgesteld, voortgang en resultaten worden nauwgezet bijgehouden.