Jaarverslag 2022

Voor u ligt het bestuursverslag over 2022, andermaal een bijzonder jaar, daar we het jaar begonnen met thuisonderwijs voor een groot deel van onze leerlingen. De verschillende lockdowns hebben hun uitwerking niet gemist. Voor een deel van de (kwetsbare) leerlingen was het thuisonderwijs tijdelijk een oplossing waar ze het best goed op hebben gedaan, zelfs beter dan in de context van een klas. Voor een groter deel van de leerlingen is het echter zo dat het gemis van juist deze context tot kleinere- of grotere problemen heeft geleid.

Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen binnen ons samenwerkingsverband is opnieuw met kleine 300 leerlingen afgenomen, de afname in het VSO houdt geen gelijke tred en met een deelnamepercentage van 5,1 procent loopt dat op. Wat blijft is dat we in ons samenwerkingsverband (met drie tot vijf gemelde leerlingen) relatief weinig thuiszittende leerlingen kennen. Wel blijft de definitie van een thuiszittende leerling en de monitoring ervan een aandachtspunt.

Ondersteuningsbehoefte

In het post-coronajaar is er bij veel leerlingen sprake van een behoorlijke ondersteuningsbehoefte  en complexe casuïstiek. We zien verschillen tussen scholen om aan deze ondersteuningsbehoefte tegemoet te kunnen komen. Op de meeste scholen is een duidelijk ondersteuningspunt ingericht waar leerlingen tijdelijk terecht kunnen en waar veel expertise aanwezig is op verschillend vlak. Het blijft de uitdaging om de hier opgebouwde expertise verder de school in te kunnen brengen. Daar komt ook bij dat op alle scholen de invulling van de personele bezetting een uitdaging vormt en dat scholen soms al lang blij zijn dat ze alle lessen op een goede manier kunnen invullen.

Ontwikkelingen binnen scholen

Met het maken van het nieuwe ondersteuningsplan is ook het gesprek over ontwikkelingen binnen scholen weer stevig op de agenda gekomen. Zo heeft de instroom in het VSO vanuit het PO onze grote aandacht. De samenwerking binnen PO-VO is geïntensiveerd en zal na verwachting leiden tot nieuwe initiatieven die maken dat meer leerlingen de reguliere overstap kunnen maken. Hiervoor willen we verwijzen naar het ondersteuningsplan op de website.

Bij dit plan zal ook separaat een kwaliteit beleidsplan worden opgenomen dat scherp gaat monitoren op de gestelde doelen en de voortgang hierin.

Tot slot

Op de valreep van het kalenderjaar ’22 heeft een brede Kamermeerderheid ingestemd met een motie om samenwerkingsverbanden in 2023 te korten die boven de signaleringswaarde uitkomen. De effecten en de gevolgen zijn nog niet bekend maar korting dreigt. Als zodanig zijn gedurende de wedstijd de spelregels gewijzigd. We hebben immers in 2021 een bestedingsplan ingeleverd met een bijbehorende meerjarenbegroting waaruit blijkt dat we recht- en doelmatig ‘ruim meer middelen dan binnenkomen’ zullen aanwenden voor passende hulp en onderwijs aan de leerlingen die hierom verlegen zijn. Volgens plan zouden we dan in 2026 onder de signaleringswaarde zijn aangekomen en voldoen aan de eis van maatregel 23.

 

Download hier het hele Jaarplan 2022