Zorgplicht

Zorgplicht is opgenomen in de Wet Passend Onderwijs, zodat alle kinderen op de best passende plek onderwijs volgen en er geen thuiszitters zijn.

  • Zorgplicht geldt alleen wanneer ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld.
  • Het gebeurt dat ouders door de school naar een andere school worden verwezen voordat zij hun kind schriftelijk hebben aangemeld. De school heeft dan vaak het aanmeldformulier van de website gehaald.
  • Zorgplicht geldt niet als ouders onvoldoende/onjuiste informatie geven.
  • Zorgplicht geldt ook niet wanneer ouders een bij hun kind passend aanbod weigeren.
  • In beide gevallen zijn ouders dan verder verantwoordelijk voor het onderwijstraject voor hun kind.
  • Zorgplicht geldt ook niet wanneer de school vol is, een wachtlijst heeft of wanneer het niveau niet passend is.
  • Het samenwerkingsverband heeft geen zorgplicht. Het SWV kan wel bemiddelen/ondersteunen bij het vinden van een passend aanbod.
  • Ouders en/of scholen kunnen zich ook wenden tot de Geschillencommissie Onderwijs in Utrecht. Deze commissie doet dan een uitspraak, maar kan geen beslissing nemen.
  • Het ministerie studeert nog op het opnemen van doorzettingsmacht of doorzettingskracht binnen de wetgeving. Een aantal SWV werkt hier al mee. Het SWV verplicht een school dan om de leerling aan te nemen, om thuis zitten te voorkomen.