Route LWOO/PrO regulier VO schooljaar 2023-2024

Contactpersoon LWOO/PrO-traject
Ingrid Weeke-Keizer
telefoon
: 06 178 087 44

emaili.weeke@swvslingeberkel.nl

Route LWOO/PrO

Aankomend schooljaar werken we nog volgens bestaande afspraken. Dit houdt in dat basisscholen leerling aanmelden voor de testdag in november 2023.
De basisschool meldt aan bij de VO-school waar de leerling hoogstwaarschijnlijk naar toe gaat.
Evenals voorgaande jaren is er voor ouder(s)/verzorger(s) een informatiebijeenkomst, waarbij A‑Vision (het testbureau) en SWV Slinge-Berkel een toelichting geven op de inhoud van de testdag en het proces daarna.
Vanaf eind januari 2024 worden de door de VO-school aangeleverde dossiers besproken in de TLC LWOO/PrO commissie.

Komend schooljaar wordt door het SWV Slinge-Berkel onderzocht of we gaan werken met Opting Out. Als het bestuur kiest voor Opting Out, dan komen de testdagen en de commissiegesprekken te vervallen.
Zodra wij hier meer over weten, worden de basisscholen hiervan op de hoogte gebracht.

Deskundigen adviseren over toewijzing LWOO en PrO

Voordat het samenwerkingsverband een beslissing neemt over het toewijzen van de ondersteuning voor LWOO en PrO, moet de toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO van het SWV Slinge-Berkel een deskundig advies geven.

Stap 1

PO meldt leerlingen via een Digitaal Formulier (BAOMELD) aan bij het SWV.
Bij deze aanmelding worden gelijk het Toestemmingsformulier, een goed ingevuld OKR, een recent LOVS (groep 3 t/m 7) en andere relevantie informatie meegestuurd. In het OKR staan:
* minimaal de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings- en onderwijsbehoefte
* het bij de leerling passende advies
* de motivatie voor aanmelding
* handtekeningen ouder(s)/verzorger(s) en directeur basisschool

Stap 2

Ouder(s)/Verzorger(s) worden uitgenodigd voor de informatieavond bij MaxX in Neede.
De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Stap 3

De trajectbegeleider maakt binnen Indigo de groepsindeling, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van het PO, A-Vision en de VO-school.

Stap 4

A-Vision kan de groepsindeling vanuit Indigo raadplegen en eventueel digitaal overnemen in hun eigen systeem.

Stap 5

Leerlingen worden uitgenodigd voor de testdag. De mail hiervoor wordt gegenereerd vanuit Indigo en verstuurd aan de ouder(s)/verzorger(s).
De onderzoeken vinden plaats in week 46 en 47  (13 t/m 24 november 2023).
De onderzoeken worden digitaal afgenomen; VO-scholen moeten kunnen beschikken over lokalen met 15 goed werkende computers.
De leerlingen worden per digitale brief uitgenodigd via het mailadres van de ouder(s)/verzorger(s).

Stap 6

A-Vision neemt de testen af en zorgt voor de koppeling tussen het aanmelddossier en het dossier met de testuitslagen.
Begin januari 2024 zet A-Vision de gescoorde uitslagen via de beveiligde webservice naar de Indigo schoolomgeving.

Stap 7

VO vult het dossier aan met eventueel nieuwe LOVS gegevens en de motivering hoe zij de leerling gaan bedienen.
VO-school zet dossier door naar het SWV.
Leerling wordt geagendeerd in Toelaatbaarheidscommissie (TLC) als dossier compleet is (testgegevens en evt. aanvullende informatie).

Stap 8

De TLC bijeenkomsten beginnen eind januari 2024. Alle leerlingen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing LWOO, dan wel een toelaatbaarheidsverklaring PrO worden in deze TLC besproken.
Uit deze bespreking komt een besluit of volgt een advies ouder(s)/verzorger(s) en basisschool uit te nodigen om in gezamenlijkheid te bespreken wat de beste plek voor de leerling is.
Alle verslaglegging wordt toegevoegd aan Indigo.

Stap 9

Ouder(s)/Verzorger(s) en VO-school krijgen per mail de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO, dan wel bericht dat dit niet wordt afgegeven.
Bezwaar omtrent het besluit van de TLC moet schriftelijk worden ingediend aan SWV Slinge-Berkel, Postbus 35, 7140 AA Groenlo

Stap 10

Tweede testronde vindt plaats van maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart 2024.
Deze testronde is bedoeld voor:
* leerlingen die de eerste testronde ziek waren
* leerlingen die zijn verhuisd naar onze regio
* eerstejaars leerlingen
* NT2 leerlingen

Verantwoordelijkheid PO

Digitale aanmeldformulier voor onderzoek moet secuur en volledig worden ingevuld. Hierbij wordt er een realistisch uitstroomadvies gegeven en een motivatie gegeven waarom de leerling wordt aangemeld voor de onderzoeken.
Alle bijlagen moeten gelijk bij de digitale aanmelding worden toegevoegd. Dit zijn een ondertekend OKR, het LOVS  (groep 3 t/m 7) en andere relevante informatie zoals o.a. een dyslexieverklaring.
In het OKR staan minimaal de beschermende en belemmerende factoren en de ondersteuningsbehoeften beschreven.
Een OKR is hier te downloaden.
PO bespreekt de uitslagen van het onderzoek met de ouder(s)/verzorger(s).

Verantwoordelijkheid VO

Controleren van het door PO aangeleverde dossier.
VO-school voert eventuele bijlagen toe bij Indigo.
VO-school schrijft een motivatie/onderbouwing over hoe zij de leerling gaan bedienen op hun school.
VO-school communiceert de uitslag van het onderzoek met de basisschool; basisschool communiceert dit met ouder(s)/verzorger(s).
Deze uitslag vertelt niets over het besluit LWOO/PrO door de TLC!

Verantwoordelijkheid Ouder(s)/Verzorger(s)

Ouder(s)/Verzorger(s) zijn wettelijk verantwoordelijk alle voor het onderwijs van belang zijnde informatie aan te leveren bij de school.
Aanleveren van het juiste mailadres.

Verantwoordelijkheid A-Vision

Afnemen van de onderzoeken.
De resultaten van de onderzoeken toevoegen het dossier in Indigo.

Verantwoordelijkheid SWV

Indelen van de leerlingen in testgroepen a.d.h.v. basisschool, keuze VO-school, beschikbare locaties en beschikbare testleiders.
Onderzoeksresultaten (kale scores) worden vanuit Indigo aan ouder(s)/verzorger(s) verstuurd met een CC aan basisschool en VO.
Bespreken dossiers in de TLC LWOO/PrO.

Wanneer zeker aanmelden?

Als een leerling het advies praktijkonderwijs krijgt.
Als  een leerling wordt aangemeld voor een VMBO-instroomniveau (basis – theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen).
Relatieve leerachterstand:
=1- (DLE/DL)
=1- (40/53) = 0,25
=1- (26/53) = 0,50
Relatieve leerachterstand
* 0,25 tot 0,50 = LWOO
* 0,50 of groter = PrO
Op basis van de didactische gegevens  uit groep 8, de leerling dankzij langdurige zorg op dit moment niet aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u vindt wel dat extra ondersteuning nodig is. Met andere woorden: het niet continueren van zorg leidt waarschijnlijk tot een terugval in de ontwikkeling van de leerling.

De onderzoeken die door A-Vision digitaal worden afgenomen zijn:
1) Intelligentie onderzoek: ADIT
2) Didactisch onderzoek: Drempelonderzoek
3) Sociaal-emotioneel onderzoek: NPV-J-2
In november zijn er informatiebijeenkomsten voor ouder(s)/verzorger(s) waarin door A-Vision uitleg wordt gegeven over de onderzoeken

 Criteria LWOO

* IQ tussen 75 à 80 – 90
* leerachterstanden 1½ jaar – 3 jaar
* IQ >90 sociaal emotionele problematiek (NPV-J-2 en/of DVL)

 Criteria PrO

* IQ tussen 55 – 75 à 80
* Leerachterstanden ≥ 3 jaar
Het gaat om minstens twee leerachterstanden niet zijnde de combinatie Technisch Lezen / Spelling. Je hoeft niet op alle 4 de gebieden achterstand te hebben.

Belangrijkste data

6 oktober 2023: Uiterste datum aanleveren leerlingen via BAOMELD-formulier
8 november 2023: Ouderinformatiebijeenkomst
13 t/m 24 november 2023:
Onderzoeken vinden plaats
januari 2024: Uitslag kale scores
maandag 25 maart t/m donderdag 28 maart 2024: Tweede testronde

Screenings- en testinstrumenten

De toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO maakt gebruik van de toegestane de screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO). Kijk hiervoor op de website van De Overheid

Samenstelling Toelaatbaarheidscommissie (TLC)  LWOO-PrO

Arnold Maarse – directeur SWV Slinge-Berkel en voorzitter
Brenda Harmsen (bevoegd deskundige) – orthopedagoog
Liesbeth Bergsma (bevoegd deskundige) – psycholoog
Ingrid Weeketrajectbegeleider LWOO/PrO

De vergaderdata 2024: vanaf eind januari iedere donderdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties. De bijeenkomsten vinden plaats bij het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel aan de Rode van Heeckerenstraat 2 in Lichtenvoorde (eerste verdieping).