Laatste nieuws

Let's Meat!

30-01-2024 Lees meer..

Een NT2-leerling in de les

25-01-2024 Lees meer..
Meer nieuws

Adviesgesprekken leerlingen Primaire Onderwijs (PO)

05-10-2020

Sinds enkele jaren ziet SWV Slinge-Berkel een toename van PO-leerlingen die gedurende of direct na het schooljaar acuut geplaatst moeten worden in het VSO. Deze leerlingen van groep 7 of 8 kunnen niet langer gehandhaafd worden binnen de basisschool. Het SWV PO kiest er niet voor om de leerling te plaatsen in het SO, maar vraagt een plaatsing aan binnen het VSO, met als argument dat de leerling dan maar 1x een nieuwe start hoeft te maken.

SWV Slinge-Berkel vindt deze situatie, die ouders soms overvalt, ongewenst, zowel voor de leerling en het gezin als ook voor het SWV. Doordat steeds meer leerlingen met complexe problematiek binnen reguliere basisscholen of maximaal op het speciaal basisonderwijs blijven, worden zowel SWV Slinge-Berkel als gemeenten geconfronteerd met steeds complexere problematiek en daardoor duurdere trajecten.

Regio afspraken

Bij de start van Passend Onderwijs zijn in onze regio afspraken gemaakt tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO met betrekking tot het tijdig in beeld brengen van leerlingen met complexe problematiek en extra ondersteuningsbehoeften.

SWV Slinge-Berkel constateert dat deze afspraken goed lopen in de samenwerking met de 4 scholen voor speciaal basisonderwijs. Met reguliere basisscholen zijn deze afspraken verwaterd. Daar wil SWV Slinge-Berkel graag verandering in brengen, in het belang van de leerling en het gezin.

Basisscholen krijgen daarom de mogelijkheid om 2x per jaar een leerling bij SWV Slinge-Berkel aan te melden voor een adviesgesprek. In een gesprek met enkele orthopedagogen/GZ-psycholoog wordt in beeld gebracht  wat de problematiek en ondersteuningsbehoeften zijn, welke instanties betrokken zijn, wat de effecten van die hulp zijn en wat de hulpvraag van ouders is. De orthopedagogen/GZ-psycholoog kunnen meedenken over en meewerken/bijsturen aan het traject in groep 7/8 dat moet leiden naar plaatsing in het vervolgonderwijs. Bij enkele leerlingen gebeurt dat al, tot volle tevredenheid van alle partijen. Acute overplaatsingen worden hiermee vermeden.

Concreet

Basisscholen kunnen voor leerlingen waar binnen hun school grote zorgen zijn over de overstap naar het vervolgonderwijs een adviesgesprek aanvragen bij SWV Slinge-Berkel. School meldt aan door contact op te nemen met Mieke Eskes: m.eskes@swvslingeberkel.nl

Data

Er zijn twee data voor deze gesprekken gepland: dinsdag 24 november 2020 en dinsdag 2 februari 2021. Minimaal een week voorafgaand aan deze data is de leerling digitaal aangemeld in Indigo, waarbij het aanmeldingsformulier door ouders is ondertekend en tenminste een actueel en met ouders geëvalueerd ontwikkelingsperspectief wordt meegezonden.

Ouders zijn van harte welkom bij dit gesprek en worden door de basisschool uitgenodigd.

Bovenstaande past prima in de zogenaamde 10-14 route, die tussen onze samenwerkingsverbanden beter vorm moet krijgen voor leerlingen met complexere problematiek.