De Schakelklas Slinge-Berkel (SBK)

Wanneer scholen handelingsverlegen raken met een leerling, kunnen zij deze leerling aanmelden voor een plaats in de schakelklas Slinge-Berkel.

De Schakelklas Slinge-Berkel biedt plaats aan 8 leerlingen, die gedurende een aantal maanden onderwijs volgen binnen een kleine, duidelijk en gestructureerde setting binnen sg Klein Borculo in Borculo. Deze klas heeft een vaste mentor die een groot deel van het onderwijs verzorgt. Door de kleine, gestructureerde setting krijgen de leerlingen veel aandacht en kunnen zij eventuele achterstanden in hun onderwijsprogramma inlopen, zodra zij zijn gewend aan deze nieuwe situatie. De leerling volgt het onderwijsprogramma van de eigen school en maakt ook de toetsen die door zijn/haar school worden aangeleverd.

In de schakelklass vindt observatie en (aanvullend) didactisch en intelligentie-onderzoek plaats en worden ouders en systeem van de leerling sterk betrokken. Zo nodig wordt externe hulp opgestart of geactiveerd.

Onderzoeksresultaten, handelingsadviezen en voortgang worden met ouders en verwijzende school besproken, zodra (gefaseerde) terugplaatsing mogelijk is volgt een warme overdracht met de ontvangende school.

Bij terugplaatsing op de VO school vindt ondersteuning vanuit het onderwijszorgsteunpunt van die school plaats, zodat de kans op succesvolle voortzetting van het onderwijs wordt vergroot en snel kan worden gereageerd op eventuele terugval.
Terugplaatsing vindt in principe plaats op de verwijzende school, zo nodig op een andere VO-school binnen of buiten het samenwerkingsverband.

Ook doorplaatsing naar het VSO is mogelijk. Dat is echter nadrukkelijk niet het doel van Rebound.

Hoe verloopt de aanmelding?
Aanvraag

  • De verwijzende school levert een volledig dossier, inclusief het opgestelde geëvalueerde ontwikkelingsperspectief, aan bij de toelaatbaarheidscommissie. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en kijkt daarbij naar het ondersteuningsprofiel van de school en de ondersteuningsmogelijkheden die vanuit het samenwerkingsverband worden geboden.
  • Zijn onderwijszorgsteunpunten, orthopedagoog en ondersteuningsteam/jeugdmaatschappelijk werker tijdig ingezet en zijn hun adviezen opgevolgd?
  • Wat is de hulpvraag van het schoolteam, de leerling en de ouders?
  • Is de aanvragende school bereid de leerling weer op te nemen?
  • enz.

Zodra de commissie groen licht geeft, gaat het dossier naar sg Klein Borculo, volgt een intakegesprek, wordt vervoer geregeld en een startdatum afgesproken.
De verwijzende school is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van leerstof en toetsen.
Het schakelklasteam bespreekt gemiddeld iedere 6 weken de voortgang van de leerlingen en eventuele nieuwe aanmeldingen.
Dit team bestaat uit de mentor van de schakelklas, de orthopedagoog van sg Klein Borculo, de orthopedagoog van het samenwerkingsverband en de adjunct-directeur van sg Klein Borculo. Zo nodig schuiven ook andere betrokkenen aan.