Ondersteuningsplan 2018-2022

In het ondersteuningsplan, dat u onderstaand kunt downloaden, wordt het beleid van het samenwerkingsverband op hoofdlijnen geschetst.

Regulier en voortgezet speciaal onderwijs vormen samen een dekkend regionaal netwerk, waarbinnen voor iedere jongere een passende onderwijsplek beschikbaar is. Zowel in regulier als in voortgezet speciaal onderwijs wordt diplomagericht onderwijs gegeven, kunnen leerlingen (deel)certificaten halen of worden toegeleid naar dagbesteding en wordt de beschikbare expertise breed ingezet en benut. Het SWV Slinge-Berkel werkt nauw samen met jeugdzorg- en jeugdhulpverleningsinstellingen en met de jeugd (geestelijke) gezondheidszorg, zodat zowel op onderwijskundig als op systemisch gebied ondersteuning beschikbaar is. Expertise wordt zo veel mogelijk aan de voorkant, dus preventief, ingezet.

Op 26 februari 2018 is op overeenstemming gericht overleg gevoerd met alle zes gemeenten. Daar is geconstateerd dat met alle gemeenten overeenstemming is over het ondersteuningsplan. Op 9 april 2018 heeft de ondersteuningsplanraad ingestemd met het ondersteuningsplan, als basis voor de periode 2018-2022. Het bestuur SWV heeft het plan vastgesteld op 28 maart 2018.

Met de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre zijn afspraken gemaakt rondom integrale onderwijszorgarrangementen in PO/SO en VO/VSO. Inmiddels is voor een aantal leerlingen zo’n integraal arrangement operationeel, waardoor leerlingen die persoonlijke verzorging en/of verpleging binnen de onderwijssetting nodig hebben nu ook onderwijs kunnen volgen.

Doordat op bijna alle scholen orthopedagogen, jeugdmaatschappelijk werkers, psychomotorisch therapeut en ambulant begeleiders werken, is de zorgstructuur van de scholen verder versterkt. Bovendien ontvangen de VO scholen jaarlijks € 1,2 miljoen om de ondersteuningsstructuur op hun school structureel goed neer te zetten, met bundeling van beschikbare expertise en een sterke regierol voor de zorgcoördinator. Een aantal scholen heeft daarbij fysieke steunpunten ingericht. Door al deze mogelijkheden kunnen ook verscheidene leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier VO worden geplaatst, kunnen jaarlijks meerdere leerlingen succesvol vanuit het VSO overstappen naar het VO en kan het aantal thuiszittende leerlingen zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Voorjaar 2017 heeft een digitaal onderzoek plaatsgevonden naar de realisatie van de afgesproken basisondersteuning op de VO-scholen. Naast dit onderzoek is ook een mondeling onderzoek afgenomen. De bevindingen leest u in hoofdstuk 4 en bijlage 2c van dit plan.

De inspectie heeft ons SWV enkele keren bezocht en geconstateerd dat het SWV op alle onderdelen voldoet aan de wettelijke eisen. De inspectie heeft daarom een zgn. basisarrangement afgegeven.

Download hier de laatste versie van het Ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel 2018-2022