Het Bariet

Het Bariet geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en meervoudige beperking (ZML- en MG-leerlingen).

Uitgangspunten
Het Bariet is ontstaan door een samenvoeging van de twee VSO afdelingen van de Hamalandschool en Het Aladon. Sinds maart 2015 is de school gehuisvest in een deel van de gebouwen van scholengemeenschap Het Marianum. Om te voldoen aan alle eisen die voor goed onderwijs aan onze leerlingen noodzakelijk is, heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden. Er kan feitelijk gesproken worden van een nieuwe school.

Het Bariet geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze leerlingen hebben een IQ tot 70, vaak met bijkomende problematiek. Ze zijn allen aangewezen op een intensieve onderwijs begeleiding. Onze school is een neutraal bijzondere school; we staan open voor alle leerlingen, ongeacht  afkomst/religie. Naar verwachting starten we het nieuwe schooljaar met zo'n 130 leerlingen.

Zelfstandig
We begeleiden de leerlingen zo veel mogelijk bij hun ontwikkeling om tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid te komen. De ene keer is dat door een stimulerende omgeving te bieden, de andere keer door heel gericht dingen aan te leren, voor te doen.
Van groot belang is een veilige en gestructureerde omgeving waarbinnen de leerling het vertrouwen krijgt en voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen.

Opbrengstgericht werken
Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie. We voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe Wet (voortgezet) speciaal onderwijs, leerlingen zijn ingedeeld in leerroutes met gekoppelde doelen en leerlijnen en voor elke leerling is een toekomstontwikkelingsperspectief opgesteld. 
Het nieuwe Maatwerk Leerlingvolgsysteem en het Arbeidstrainingcentrum zijn een goede meerwaarde.

Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Wij maken deel uit van een of  meerdere samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Kijk voor actuele informatie op www.passendonderwijs.nl.

Onze school maakt sinds 1 januari 2008 deel uit van De Onderwijsspecialisten