Het Assink lyceum

Het Assink daagt uit

Het Assink lyceum is een school met vijf locaties in Haaksbergen, Eibergen en Neede. Wij bieden nagenoeg alle onderwijssoorten van het voortgezet onderwijs aan.

Onderscheid door veelzijdigheid, aandacht voor doorlopende leerlijnen
Omdat we in de directe omgeving de enige school voor voortgezet onderwijs zijn, bieden we een heel breed onderwijsaanbod op alle niveaus, zodat we elke toegelaten leerling op passende wijze een onderwijsloopbaan kunnen bieden. Ons aanbod moet breed zijn, omdat mensen veelzijdig zijn. Iedere leerling moet op onze school zijn capaciteiten – op welk gebied dan ook – kunnen verkennen en ontplooien. Door veel aandacht te geven aan doorlopende leerlijnen zorgen we voor samenhang in de opleiding en proberen we de doelmatigheid van het onderwijs te vergroten.

Doen zich sociaal-emotionele problemen voor, dan willen we door middel van een breed zorgaanbod helpen oplossingen te vinden. Dat zorgaanbod is er uiteraard ook voor onze medewerkers.
Het realiseren van veelzijdigheid in een dunbevolkt gebied vraagt om creativiteit en inzet van al onze medewerkers. Tegelijk hebben we aandacht voor de grenzen van onze mogelijkheden. We waken voor de vanzelfsprekendheid dat leerlingen tóch wel voor onze school kiezen en blijven ons voortdurend ontwikkelen en vernieuwen. Zo blijven we horen bij de beste scholen.

Betekenisvol onderwijs
Wij willen de leerlingen betekenisvol onderwijs bieden door een relatie te leggen tussen de wereld buiten de school en dat wat de leerling tijdens de lessen leert. Dit stelt de leerling in staat de wereld beter te begrijpen en ten slotte te beïnvloeden. 
Onze leerlingen moeten actief deelnemen aan activiteiten die zowel binnen als buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
Ze doen mee aan Europese onderwijsprogramma’s en aan grensoverschrijdende activiteiten. De verkenning van en kennismaking met andere culturen is een belangrijk element in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Op het gebied van kunst en cultuur hebben wij een lange traditie en een goede reputatie. Cultuureducatie is op allerlei manieren verweven met verschillende vakken en buitenschoolse activiteiten. Verder zijn wij actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen.
Maatschappelijke stages, leerwerkplekken, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en universitaire programma’s, maar ook gastsprekers motiveren onze leerlingen hun eigen doelen te bepalen binnen het onderwijs dat wij aanbieden. Met Onderwijsplein Neede geven wij vorm aan onze ambities, samen met  MaxX praktijkonderwijs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Programma’s als vwo-plus, loopbaanoriëntatie, talentmaximalisatie, Universum en versterkt talenonderwijs dragen hier ook aan bij.

Kernwaarden
Onze kernwaarden vormen de basis voor het handelen van onze medewerkers. Door de voorbeeldfunctie die onze medewerkers uitoefenen, moeten die kernwaarden zichtbaar worden in gedrag en mentaliteit van onze leerlingen.
Er zijn vier kernwaarden die ons gedrag de komende jaren meer dan voorheen bepalen.
Wij zijn:
Mensgericht. Dit betekent dat wij ons laten leiden door wederzijds respect, onderlinge betrokkenheid, persoonlijke zorg en begeleiding en laagdrempeligheid in relaties.
Ondernemend. Wij zetten ons in voor de professionaliteit van onze medewerkers, voor de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid bij onze leerlingen en voor actieve deelname aan schooloverstijgende samenwerkingsverbanden en ontwikkelingstrajecten.
Inspirerend. We bieden ruimte aan creatieve ideeën en veelbelovende initiatieven. We willen uitdagingen bieden en het beste uit onze medewerkers en onze leerlingen halen. Een middel om dat doel te bereiken is bijvoorbeeld een activerende didactiek.
Ambitieus. Zowel de medewerkers als de leerlingen streven naar het optimale resultaat. We willen werken aan talentontwikkeling, een goede service en een ononderbroken doorstroming van de leerlingen naar vervolgopleidingen.

Voor verdere informatie klikt u op het logo.