Thuiszittersoverleg

De inspectie heeft vastgelegd dat er in ieder SWV een thuiszittersoverleg op samenwerkingsverbandniveau moet worden georganiseerd met als doel het verder terugdringen van het aantal thuiszitters. Het thuiszittersoverleg richt zich op alle leerlingen die absoluut/ langdurig relatief verzuimen of om andere redenen geen onderwijs krijgen. Zowel regulier VO als speciaal VO.

Speerpunt van het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel (SWV) en Passend Onderwijs is dat er geen thuiszittende leerlingen zijn.

Tijdens het thuiszittersoverleg worden met alle betrokken partijen, zoals ouders, school, leerplicht, hulpverleners enz. afspraken gemaakt over het te volgen traject van de jongere, gericht op terugkeer naar onderwijs. Tevens worden evaluatiemomenten vastgelegd waar op de voortgang en de resultaten worden besproken.

Organisatie
De afgelopen jaren heeft het thuiszittersoverleg plaats gevonden binnen de toelaatbaarheidscommissie VSO. Hier vinden naast gesprekken over de toelaatbaarheid tot het VSO ook adviesgesprekken plaats. Binnen deze commissie is expertise vanuit het VO en VSO cluster 3 en 4 gebundeld, zodat met een brede blik naar iedere casus gekeken kan worden. Zo nodig kan een beroep gedaan worden op de expertise van een jeugdarts, jeugdmaatschappelijk werker of een andere deskundige.

Alle scholen van SWV Slinge-Berkel werken comfort het Regionaal Verzuim Protocol Achterhoek, dat is ondertekend door alle schoolbesturen van PO, VO, VSO en MBO en door alle wethouders van onderwijs van alle Achterhoekse gemeenten.

Voor meer informatie over het thuiszittersoverleg SWV Slinge-Berkel, zoals de doelen, de criteria, de werkwijze, de verantwoordelijkheden betrokken partijen, de expertise en de organisatie, kunt u nalezen door onderstaand het document te downloaden. In dit document zijn ook 2 bijlagen toegevoerd:
Bijlage 1 - Verzuim en acties school
Bijlage 2 - Definitie en uitgangspunten Inspectie over verzuimers/thuiszitters.

Thuiszittersoverleg SWV Slinge-Berkel