Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Scholen die een leerling willen plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, dienen een aanvraag in via Indigo bij de Toelaatbaarheidscommissie VSO van het samenwerkingsverband.

De Toelaatbaarheidscommissie VSO
Basisscholen melden een leerling aan via Mieke Eskes (06 444 926 85 / m.eskes@swvslingeberkel.nl). Na de digitale aanmelding ontvangt deze basisschool een aanmeldformulier.
VO-scholen melden een leerling aan via Indigo. Voor de werkwijze zie hier de presentatie van donderdag 31 augustus jl. 

Mieke Eskes
06 444 926 85
m.eskes@swvslingeberkel.nl

Ondersteuningsbehoefte
Bij het bepalen van de toelaatbaarheid tot cluster 4 is de intensieve ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalend. De toelaatbaarheidscommissie VSO beoordeelt of er sprake is van ernstige belemmeringen die het functioneren in het reguliere voortgezet onderwijs onmogelijk maken. Er is daarbij sprake van sociale, emotionele en/of gedragsproblemen of een gedragsstoornis.

De Toelaatbaarheidscommissie VSO bespreekt de leerling en kan bij deze bespreking ook anderen horen/uitnodigen, bijvoorbeeld:
* ouders/ verzorgers
* mentor/teamleider school
* andere betrokkenen rondom de leerling

Vervolgens neemt de Toelaatbaarheidscommissie VSO een beslissing:
* beslissing tot toelating, vaststellen tijdsduur toelaatbaarheid en vaststellen categorie VSO
* aanhouden dossier i.v.m. nader onderzoek/aanvullende informatie nodig
* ander advies of beslissing

De vergaderdata van de TLC VSO voor schooljaar 2018-2019 zijn:
4 en 18 september 2018, 2 en 16 oktober 2018, 6 en 20 november 2018, 4 en 18 december 2018, 15 en 29 januari 2019, 12, 19 en 26 februari 2019, 12, 19 en 26 maart 2019, 9 en 16 april 2019, 14, 21 en 28 mei 2019, 18 en 25 juni 2019.

Leden Toelaatbaarheidscommissie VSO
De leden van de Toelaatbaarheidscommissie VSO zijn:
* drs. Anita Bieleman, orthopedagoog-generalist, ervaringsdeskundige vanuit cluster 4
* drs. Marlijn te Brake (zwangerschapsvervang van drs. Kim Buter, orthopedagoog, ervaringsdeskundige vanuit cluster 3)
* drs. Sandra Hubers, GZ-psycholoog en orthopedagoog SWV Slinge-Berkel
* Mieke Eskes, trajectbegeleider/secretariaat TC SWV Slinge-Berkel
De voorzitter Toelaatbaarheidscommissie VSO is Wilma Ekelhof, adjunct directeur SWV Slinge-Berkel.

Cluster 1 en 2
Voor leerlingen uit cluster 1 en 2 beslist de Commissie van Onderzoek van de desbetreffende instellingen over de toelaatbaarheid (zie document Ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel).