Route LWOO/PrO regulier VO

Als het leren moeite kost, kan een leerling in het VMBO in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Als vooral het theoretische leren nog wat meer moeite kost, dan kan Praktijkonderwijs (PrO) goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Contactpersoon LWOO/PrO-traject binnen SWV Slinge-Berkel

Ingrid Weeke-Keizer
06 178 087 44
i.weeke@swvslingeberkel.nl

Om te weten of een leerling voor LWOO of PrO in aanmerking komt, stelt de basisschool een onderwijskundig rapport op en doet de ontvangende school voor voortgezet onderwijs aanvullend onderzoek. De intelligentie van de leerling, de leerachterstand bij de basisvaardigheden technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), spellen (SP) en rekenen (RE), al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele factoren, bepalen of de leerling toegang heeft tot LWOO of PrO.

Op woensdag 5 september 2018  is er een evaluatiebijeenkomst geweest omtrent het LWOO/PrO-trjaect schooljaar 2018-2019 voor alle basisscholen in onze regio. Ook de contactpersonen VO-scholen waren aanwezig.
Naast de bespreking over wat goed is gegaan afgelopen schooljaar en wat beter kan komend schooljaar is ook de route voor schooljaar 2018-2019 gepresenteerd.

De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Route LWOO/PrO 2018-2019

Stap 1
PO meldt leerlingen digitaal aan vóór 19 oktober 2018 bij het VO-school, waar de leerling vermoedelijk naar toe gaat, voor onderzoek, met toestemming ouders. Zij gebruikt hiervoor het Aanmeldformulier LWOO-/PrO-onderzoek met de NAW-gegevens en handtekening ouders/wettelijk vertegenwoordigers, waarmee akkoord wordt gegeven aan de dossieruitwisseling en de routing SWV.

Stap 2
De VO-school levert uiterlijk 1 november 2018 een Excel-bestand aan bij Ingrid Weeke met de gegevens van de leerlingen die meedoen aan het LWOO-/PrO-onderzoek.

Stap 3
Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die meedoen met de onderzoeken worden woensdag 7 november 2018 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
De onderzoeken vinden plaats in week 46 en 47 van 2018 (12 t/m 23 november). Ingrid deelt de groepen in, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van het PO, A-Vision en de VO-school.
Dit jaar worden de onderzoeken digitaal afgenomen; VO-scholen moeten kunnen beschikken over lokalen met 15 goed werkende computers.
Data en locatie van de onderzoeken staan op de website SWV Slinge-Berkel. De leerlingen worden per digitale brief uitgenodigd via het mailadres van de ouders.
Testdagen en locaties worden op de site gezet.
Let op: Mocht een leerling op de dag van het onderzoek, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt hij/zij door ouders afgemeld bij de basisschool en bij de locatie waar het onderzoek wordt afgenomen.

Stap 4
Het PO levert vóór woensdag 12 december 2018 via OSO alle relevante documenten aan bij de VO-school. Dit zijn het ingevulde het OKR, het LOVS, een realistisch uitstroom advies en andere relevante informatie.
In het OKR staan:
* minimaal de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings- en onderwijsbehoefte
* het bij de leerling passende advies
* handtekeningen ouder(s)/verzorger(s) en directeur basisschool
Het OKR kunt u hier downloaden.
Het LOVS bij voorkeur vanaf groep 3 tot en met 8 (het liefst B8/M8).
VO controleert alle hierboven genoemde aangeleverde informatie.  Dit is de reden waarom de leerling wordt aangemeld voor het LWOO-onderzoek).

Voor de kerstvakantie heeft A-Vision de onderzoeksgegevens in Indigo gezet.

Stap 5
VO-school maakt dossier in Indigo compleet, indien er nog aanvullende gegevens zijn aangeleverd door de basisschool.
VO-school motiveert waarom deze leerling past op het VMBO met LWOO of op een praktijkschool. Zij geeft daarbij aan hoe ze denkt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerling.

Stap 6
Leerling wordt geagendeerd in TLC als dossier compleet is (testgegevens en evt. aanvullende informatie).

Stap 7
De TLC bijeenkomsten beginnen eind januari 2019. Alle leerlingen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing LWOO, dan wel een toelaatbaarheidsverklaring PrO worden in deze TLC besproken.
Uit deze bespreking komt een besluit of een advies ouders en basisschool uit te nodigen om in gezamenlijkheid te bespreken wat de beste plek voor de leerling is.
Alle verslaglegging wordt toegevoegd aan Indigo.

Stap 8
Ouders en VO-school krijgen per mail de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO, dan wel bericht dat dit niet wordt afgegeven.
Bezwaar omtrent het besluit van de TLC moet schriftelijk worden ingediend aan SWV Slinge-Berkel, Postbus 35, 7140 AA Groenlo

De toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO maakt gebruik van de toegestane de screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2019-2020. Deze screenings- en testinstrumenten zijn hier te dowloaden.

Tweede testronde
De tweede testronde vindt eind maart 2019 plaats. Deadline aanmelding onderzoek door de basisscholen bij de VO-school: 8 maart 2019; voor de VO-scholen bij Ingrid Weeke: 13 maart 2019

Samenstelling Toelaatbaarheidscommissie (TLC)  LWOO-PrO
Ton Edelbroek - directeur SWV Slinge-Berkel en voorzitter
Anita Bieleman (bevoegd deskundige) - orthopedagoog/generalist
Liesbeth Bergsma (bevoegd deskundige) - psycholoog/vertegenwoordiger PrO
Myrthe Aarnink - vertegenwoordiger VMBO
Ingrid Weeke - trajectbegeleider LWOO/PrO

De vergaderdata 2019 iedere donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur met uitzondering van de schoolvakanties.
Zodra de exacte data bekend zijn, worden ze op de website geplaatst.
De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij het Marianum in Lichtenvoorde of bij MaxX in Neede.